• Coopalacarte.be

  • Hoe kan je helpen om Coopalacarte te verspreiden ?

   Spreekt deze website je aan en wil je helpen bij het verder verspreiden van onze boodschap ?

   Hier kan je beeldmateriaal vinden dat je kan gebruiken voor websites, nieuwsbrieven, emails, Facebook of interne bereichten. 

   Het volstaat om na de afbeelding een link te plaatsen naar Coopalacarte.be. De rest gaat vanzelf.

   Alvast bedankt voor jullie hulp !

   Het team van APERe

    

   Logo

   Banier in 320*50

   Banier in 468*60

   Banier in 160*600

   Voorbeeld van tekst voor niewsbrief :

   Coöperaties à la Carte helpt burgers op een geïnformeerde manier in duurzame, solidaire, rendabele en toekomstgerichte energieprojecten te investeren.
   Te mooi om waar te zijn ? De energiecoöperaties op deze website voldoen aan een aantal specifieke criteria die u het tegendeel bewijzen. Bezoek de pagina's van deze coöperaties, ontdek hun duurzame projecten, dompel u onder in de veelgestelde vragen en vorm uw eigen mening...
   Wanneer u goesting krijgt om te investeren, volstaat het om u te registreren op deze website om de aankoop en het beheer van uw coöperatieve aandelen te vergemakkelijken.

  • Welke coöperaties vind je op Coopalacarte.be ?

   De coöperaties op Coopalacarte.be beantwoorden aan strenge criteria die de bezoeker echte burgerparticipatie garanderen. Deze coöperaties zijn open, democratisch, onafhankelijk, niet speculatief, transparant, zelfredzaam en reactief. De criteria vind je hier.

  • Waarom zou u ons uw persoonlijke gegevens bezorgen ?

   Coopalacarte.be faciliteert de aankoop van coöperatieve aandelen en het beheer van uw aandelenportefeuille. Onze website wordt zorgvuldig beheerd en garandeert dat uw persoonsgegevens niet vrijgegeven worden. Ze worden niet gebruikt voor mailings of marketingdoeleinden. 

    

  • Is Coopalacarte.be goed beveiligd ?

   De website is welgedelijk goed beveiligd.

   Voor zij die meer technische informatie willen :

   De website :

   • gevoelige gegevens worden gecrypteerd (wachtwoorden - ook webbeheerders kunnen die niet zien) ;
   • wordt beveiligd tegen de meeste courante cyber-aanvallen (CSRF, XSS, ...) ;
   • vereist een goed wachtwoord (de criteria liggen vast, het wachtwoord bepaalt u zelf).

   De webserver :

   • wordt op verschillende niveau's afgeschermd (zelfs wanneer men toegang zou verwerven tot de server, krijgt men bijvoorbeeld geen toegang tot de persoonsgegevens) ;
   • wordt afgeschermd met asymetrische wachtwoorden.

  • Wie financiert coopalacarte.be ?

   De website werd gebouwd door APERe in samenwerking met REScoop Wallonië met subsidies van de Waalse regering - het kabinet Marcourt (Economie, KMO's, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën) en de campagne rond permanente opleiding 2017 van APERe, met als bedoeling de burger correct te informeren en te laten participeren door via energiecoöperaties mee te investeren in streekgebonden projecten met een groen, solidair, rendabel en duurzaam karakter. REScoop Vlaanderen wordt lid van de dynamiek in de zomer 2017.

  • Is Coopalacarte.be bekend ?

   Coopalacarte.be is voornamelijk bekend in Wallonië omdat het een initiatief is van APERe en de Waalse regering. Coopalacarte.be verscheen in volgende, voornamelijk franstalige media :

 • Coöperaties

  • Wat is een echte burgercoöperatie ?

   Een echte burgercoöperatie is een burgerinitiatief waarin de burgers de baas zijn. Een burgercoöperatie werkt volgens de internationale coöperatieve principes en kenmerkt zich door :

   • open en toegankelijk voor alle burgers, ongeacht hun herkomst ;
   • transparant en democratisch bestuur, met beslissingsmacht bij de burgercoöperanten ;
   • autonoom en onafhankelijk van bedrijven en instellingen.

   Deze kenmerken onderscheiden de echte burgercoöperaties van de « bedrijfscoöperaties » die opgericht en gecontroleerd worden door multinationals of projectontwikkelaars. De statuten van coöperaties zijn niet identiek. Het is verstandig om de statuten te lezen, vooral de hoofdstukken over het bestuur van de coöperatie (de samenstelling en werking van de raad van bestuur en van de algemene vergadering).

   De statuten worden vaak aangevuld met een « huishoudelijk reglement » dat bepaalde punten uit de statuten verduidelijkt.

  • Waarom de vorm van een coöperatie aannemen ?

   De coöperatie is de vennootschapsvorm die het meest geschikt is voor een democratisch beheer. Belangrijke beslissingen worden gezamenlijk genomen op de Algemene Vergadering. Voor coöperaties die erkend worden door de Nationale Raad der Coöperaties (NRC - Federaal Ministerie van Economische Zaken), geldt eenvormigheid van stemmen (één lid één stem) om dominantie van kapitaalkrachtige aandeelhouders te voorkomen.

   De coöperatie biedt tevens de mogelijkheid van variatie in het kapitaal afhankelijk van de financieringsbehoeften. Afgezien van het vaste deel door de statuten (A-aandelen), kan het kapitaal variëren, afhankelijk van vertrek of komst van de nieuwe coöperanten of op basis van de uitgifte van bijkomende aandelen of terugtrekking van aandelen, en dit zonder dat de statuten daarvoor moeten gewijzigd worden.

   De coöperatie kan niet zomaar worden opgekocht door een privébedrijf, daarvoor is immers de goedkeuring nodig van een meerderheid van de coöperanten, die hun autonomie niet zullen prijsgeven en zich tegen een overname zullen verzetten.

  • Wat zijn de internationale coöperatieve principes ?

   De 7 coöperatieve principes bestaan al meer dan honderd jaar en volgen uit de ICA-definitie van een coöperatie :

   "... een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke behoefte te behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren"

   1. Vrijwillig en open lidmaatschap
   Coöperaties zijn vrijwillige organisaties die openstaan voor alle personen die de diensten ervan kunnen benutten en het maatschappelijk doel onderschrijven, zonder enige vorm van seksuele, sociale, raciale, politieke of religieuze discriminatie.  

   2. Democratische controle door de leden
   Coöperaties zijn democratische organisaties, gecontroleerd door hun leden, die actief deelnemen aan het beleid en de besluitvorming. De leden van de coöperatie staan op voet van gelijkheid. Iedereen kan mee beslissen onafhankelijk van het ingebrachte kapitaal (één lid één stem).

   3. Economische participatie door de leden
    Coöperanten hebben een dubbeler relatie met hun coöperatie: ze zijn zowel aandeelhouder als gebruiker van de geproduceerde goederen of diensten. Het kapitaal van de coöperatie wordt gekenmerkt door billijke bijdragen en democratische controle door de leden. Gewoonlijk is minstens een deel van het kapitaal gemeenschappelijk bezit van de coöperatie, vennoten ontvang een beperkt rendement op hun ingebracht kapitaal (aandeelhoudersmeerwaarde). Daarnaast wordt de winst gebruikt voor een of meerdere van volgende doelstellingen : de ontwikkeling van de coöperatie, het aanleggen van reserves, voordelen voor de vennoten in verhouding tot hun transacties met de coöperatie (gebruikersmeerwaarde), ondersteuning van activiteiten die de goedkeuring van de vennoten meedragen. De dienstverlening aan de coöperanten staat daarbij centraal.

   4. Autonomie en onafhankelijkheid
   Coöperaties zijn autonome organisaties onder controle van hun leden. Wanneer coöperaties akkoorden sluiten met andere organisaties inclusief overheden, of kapitaal aantrekken van externe bronnen, dan doen ze dat op een manier die de democratische controle door de leden en de autonomie van de coöperatie weet te waarborgen.

   5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
   Coöperaties voorzien in onderwijs en vorming voor hun leden, hun verkozen vertegenwoordigers, hun managers en werknemers, zodat deze op een doeltreffende manier kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en eigenheid van de coöperatie. Ze informeren het ruimere publiek, in het bijzonder jongeren en opiniemakers, over de aard en de voordelen van coöperatief ondernemen.

   6. Samenwerking tussen coöperaties
   Coöperaties dienen hun leden het meest effectief en versterken de coöperatieve beweging door samenwerking via lokale, regionale, nationale en internationale structuren. 

   7. Aandacht voor de gemeenschap
   Coöperaties maken werk van duurzame ontwikkeling van hun gemeenschap via beleidsmaatregelen die goedgekeurd zijn door de leden.

  • Respecteren alle coöperaties de internationale coöperatieve principes ?

   Het is niet eenvoudig om coöperatieve vennootschappen (CVBA's) te onderscheiden die de internationale coöperatieve principes (ICA) respecteren. De Nationale Raad voor de Coöperaties (NRC) heeft nochtans tot doel om de coöperatieve principes te verspreiden en de coöperatieve eigenheid in België te bewaren. De erkenningsvoorwaarden van de Nationale Raad voor de Coöperaties (NRC) zijn echter sterk verschillend van de de internationale coöperatieve principes (ICA). Zo zijn de principes « autonomie en onafhankelijkheid », « onderwijs, vorming en informatieverstrekking», « samenwerking tussen coöperaties» alsook het principe « aandacht voor de gemeenschap» niet opgenomen door de Nationale Raad voor de Coöperaties (NRC) .

   De toegangscriteria tot Coopalacarte.be beperken zich daarom niet tot de erkenningsvoorwaarden van het NRC, maar bevatten ook de internationale coöperatieve principes (ICA).

  • Wat betekent dat, een coöperatie die erkend wordt door de NRC ?

   De Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC - Federaal Ministerie van Economie) kan erkenning geven aan coöperaties die bepaalde waarden respecteren. Een eerste heeft te maken met democratisch functioneren.  In een coöperatie wordt het stemrecht niet gekoppeld aan het bezit van kapitaal, maar stemt men volgens het principe van "één persoon, één stem". Aan een aandeel kan ook niet meer dan 10% van de (aanwezige of vertegenwoordigde) stemmen gekoppeld worden. Een tweede regel is dat NRC-coöperaties maximum 6% dividend kunnen uitkeren. De rest wordt dan geherinvesteerd in de werking van de onderneming.

   Alle coöperaties op Coopalacarte.be genieten erkenning van de NRC.

    

  • Wat is REScoop.Vlaanderen ?

   Rescoop.Vlaanderen is de Vlaamse federatie van burgercoöperaties voor hernieuwbare energie, dat zijn ondertussen meer dan 60.000 coöperanten van 12 burgercoöperaties in Vlaanderen.

   We willen gezamenlijk een deel van de omgevingsenergie oogsten voor eigen gebruik. Uit noodzaak om de transitie van vervuilende en eindige energiebronnen naar duurzame energiebronnen te versnellen, de burgers nauwer te betrekken en hun belangen te verdedigen. We gaan voor rationeel energiegebruik (REG)  in combinatie met hernieuwbare energie bronnen (HEB), voor een sociaal rechtvaardige energietransitie, voor energiedemocratie. We baseren onze werking op de principes van coöperatief ondernemen van de internationale coöperatieve alliantie (ICA). Dat betekent dat burgers rechtstreeks moeten kunnen participeren in de ontwikkeling en uitbating van hernieuwbare energie uit hun omgeving. Want hernieuwbare energiebronnen zijn lokale natuurlijke rijkdommen (commons) die voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Wind en zon zijn in elke gemeente overvloedig aanwezig, laten we ze samen oogsten. We staan open voor nieuwe initiatieven van maatschappelijk geëngageerde burgers.

   Rescoop.Vlaanderen werkt samen met Rescoop-Wallonie. Deze twee gewestelijke federaties maken deel uit van Rescoop.eu die meer dan 300.000 burgers verenigt in 1250 burgercoöperaties in Europa. Power to the people !

  • Wat zijn de belangrijkste elementen in de statuten en betekenen ze ?

   De statuten van een coöperatie reflecteren haar identiteit en waarden. Doorgaans bevatten ze een aantal belangrijke punten:

   De rechtsvorm : op Coopalacarte.be staan uitsluitend coöperaties met het statuut van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba), al dan niet met sociaal oogmerk.

   Het doel : Dit beschrijft de missie van de coöperatie.

   De artikels met betrekking tot het kapitaal en de aandelen beschrijven het vast kapitaal en de nominale waarde van de aandelen,...

   In de artikels met betrekking tot de verantwoordelijkheid wordt verduidelijkt dat de aandeelhouders enkel aansprakelijk zijn voor hun inbreng.

   Er zijn ook wat artikels die beschrijven hoe de coöperanten kunnen toe- of uittreden. Bij de uittreding worden ook de vergoedingsvoorwaarden beschreven.

   Het beheer van de coöperatie (de manier waarop beslissingen worden genomen, regels met betrekking tot het stemrecht, verkiezing van de raad van bestuur, enz) wordt beschreven in de sectie m.b.t. de raad van bestuur en de algemene vergadering.

   Het deel m.b.t. de winstbestemming, beschrijft hoe de winst van de coöperatie verdeeld kan worden (dividenden, ristorno's, investering in sociaal-maatschappelijke projecten). 

   De statuten worden vaak vergezeld van een huishoudelijk regelement die bijkomende informatie verstrekt over de werking van de coöperatie.

    

  • Democratisch besturen, wat betekent dat ?

   Elke belangrijke beslissing wordt genomen of goedgekeurd op de Algemene Vergadering, waarop alle coöperanten naar behoren worden geïnformeerd. Er wordt gestemd volgens de regel "één lid, één stem" of volgens de regel "één aandeel, één stem met een maximum van 10% aanwezige/vertegenwoordigde aandelen".

   Sommigecoöperaties beschikken over een college van coöperanten, dat de basisfilosofie van de coöperatie bewaakt. Om statutenwijzigingen te kunnen doorvoeren of de coöperatie op te heffen, is een voorafgaand akkoord van dit college vereist.

   Er kan een adviesraad van coöperanten in het leven worden geroepen dat initiatiefrecht heeft of ter beschikking staat van de Raad van Bestuur in geval van grote investeringen of desinvesteringen.

   Bestuurders worden benoemd of ontslagen door de Algemene Vergadering. In principe staan alle bestuursmandaten open voor alle vennoten. Het stemrecht in de Raad van Bestuur is gelijk verdeeld. "Eén lid, één stem", met gelijkheid tussen alle bestuurders. De bestuurders zijn niet bezoldigd en melden steeds zelf mogelijke belangenconflicten.

  • Op welke manier staan de coöperaties onder toezicht van de overheid ?

   De Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC - FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie) bewaakt het regelgevend kader voor coöperaties : het democratisch functioneren en de behoorlijke bedrijfsvoering (met name het maximumdividend van 6%, opdat de coöperatie haar middelen behoudt om verder te ontwikkelen).

   De FSMA is een publieke waakhond die de financiële markten in België superviseert en controleert, alsook de uitgifte van aandelen. De wet voorziet uitzonderingen op de verplichting om een prospectus uit te geven voor de coöperaties erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie die aan volgende condities : maximaal € 5.000 ingebracht kapitaal per persoon voor particulieren en een maximum van 5.000.000 aangetrokken kapitaal per jaar. Er zijn geen grenzen voor rechtspersonen (bedrijven, verenigingen, nutsbedrijven, etc.). Coöperaties moeten de FSMA in kennis stellen dat zij voldoen aan alle eisen. Dit is het geval voor alle Coopalacarte.be coöperaties.

   De Nationale Bank van België oefent ook controle uit. Zoals iedere onderneming moeten ook Coöperaties er hun balans jaarlijks neerleggen.

  • Wat is het verschil tussen een cvba en een cvba met sociaal oogmerk ?

   Het sociaal oogmerk is een specifiek kenmerk dat aan elke commerciële onderneming kan toegevoegd worden. Om deze vermelding te mogen gebruiken, moeten er een aantal zaken worden opgenomen in de statuten.  Bij voorbeeld, ingeval van ontbinding moet, na het aanzuiveren van het passief en de uitbetaling van de coöperanten, de besteding van het overschot zo dicht mogelijk aanleunen bij het sociale oogmerk van de onderneming. De regels zijn vergelijkbaar met de coöperatieve principes van de International Co-operative Alliance (ICA). Het sociaal oogmerk kan gekozen zijn uit zorg voor gelijkwaardigheid en sociale gerechtigheid.

  • Wat is een Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE) ? Welk verschil is er tussen een Belgische coöperatieve vennootschap en een SCE ?

   De Europese coöperatieve vennootschap vindt haar oorsprong in de Europese (EU) Verordening nr 1435/2003 betreffende het statuut voor een  Europese coöperatieve vennootschap, aangenomen op 22 juli 2003 door de Ministerraad van de Europese Unie.

   Het is verplicht dat er onder de oprichters van een SCE vertegenwoordigers bevinden van minstens 2 lidstaten van de EU.

   Voor het overige vertoont de SCE gelijkenissen met de Belgische coöperatieve vennootschap. De Europese Verordening stelt verder dat, behoudens andere bepalingenen in de statuten van de SCE, de aansprakelijkheid van elk van de leden beperkt is tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat ze onderschreven hebben. Dit staat dicht bij de Belgische coöperatieve vennootschap, waar de inbreng eveneens gelimiteerd is.

   De SCE, waarvan de leden niet voor de beperkte aansprakelijkheid kiezen, moet in elk geval over een minimum kapitaal beschikken, wat niet het geval is voor het geval is voor de Belgische variante van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid.

   De SCE kan groter geografische ambities hebben en het stuut van de vennootschap maakt het mogelijk om kapitaal op te halen buiten de landsgrenzen.

   Meer informatie (FR).

 • Duurzame energie

  • Hoe bevoordeligt het investeren in coöperaties de ontwikkeling van duurzame energie ?

   Investeren in coöperaties voor duurzame energie maakt deel uit van de transitie naar een systeem van duurzame energie. De coöperaties voor duurzame energie maken het mogelijk om volgens een model van democratische participatie, projecten te financieren die niet altijd een financiering kunnen bekomen via de klassieke wegen (lees via het systeem van de banken).

  • Welke duurzame energie projecten worden gefinancierd door coöperaties ?

   Ontdek op Coopalacarte.be de diversiteit aan projecten die door coöperaties voor duurzame energie gefinancierd worden: windmolens, zonnepanelen voor electriciteit (PV), waterkracht, warmtekrachtkoppeling (WKK), verwarming op biomassa, biogasproductie, isolatie,...; multi-megawatt-projecten of projecten die enkele gezinnen bedienen,...

 • Coöperant worden

  • Pourquoi investir dans une coopérative citoyenne d'énergie durable ?

   Une saine gouvernance

   La coopérative est la forme de société la plus adaptée à une gestion démocratique. Les décisions importantes sont prises ensemble à l’Assemblée Générale. Pour les coopératives agréées par le Conseil National de la Coopération (CNC – Ministère fédéral de l’Economie), les règles de vote sont égalitaires et empêchent tout coopérateur dominant. La coopérative n'est pas rachetable par une société privée, les coopérateurs garants et/ou la majorité des coopérateurs ordinaires s'y opposerait.

   Quand vous serez coopérateur, vous aurez votre mot à dire.

   Un moteur pour la transition énergétique

   L'investissement dans des coopératives d'énergie durable participe à la transition vers un système énergétique plus durable. Les coopératives permettent de financer des projets qui ne trouvent pas toujours une voie de financement par des circuits classiques (via le système bancaire).

   Coopérer pour décentraliser l’énergie est une des clés de notre futur énergétique.

   Un geste citoyen

   Devenir coopérateur, c’est s’impliquer activement dans un mouvement où le citoyen a la possibilité d’influencer profondément et durablement la gestion du paysage énergétique qui l’entoure.

   Devenir coopérateur, c’est renforcer le tissu social, créer du lien et bâtir ensemble la société qu’on veut laisser à nos enfants.  

   Un investissement réellement vert

   A l’heure où les sous des placements classiques financent maintes sociétés de façon opaque, les coopératives d’énergie durable investissent dans des projets bénéfiques pour l’environnement, de façon transparente.  

   Avec les coopératives d’énergie durable, on produit de l’énergie locale et de saison.

   Un placement rentable

   Alors que le rendement le plus élevé disponible sur le marché de l’épargne belge plafonne à 1,20%, les coopératives citoyennes d’énergie durable distribuent jusqu’à 6% (le maximum légal) de dividendes par an. Dès que les projets tournent, des dividendes sont attendus. En 2017, les coopératives aux projets en fonctionnement ont ainsi offert entre 2 et 6% à leurs coopérateurs.

   Obtenir un rendement de 6% n’a rien d’utopique.

  • Ik woon niet in een gebied waar een coöperatie actief is (bv. buiten Vlaanderen of België). Kan ik alsnog coöperant worden ?

   Dat kan. Toegankelijk zijn voor elke persoon, ongeacht zijn woonplaats, is één van de basisprincipes van de coöperaties op Coopalacarte.be. De basis blijft echter loklel verankering. Het leeuwendeel van de coöperanten en bestuurders wonen in de streek waar de coöperatie actief is. Dat betekent niet dat inwoners van andere streken of landen niet kunnen aansluiten. Sommige coöperaties zijn actief in grotere gebieden. Soms overlappen de gebieden elkaar. Ook dat is geen probleem, want echte coöperaties werken samen.

  • Word ik betrokken bij de bedrijfsvoering van de coöperatie ?

   Geen enkele betrokkenheid is verplicht. De algemene vergadering van coöperanten is wel de ideale gelegenheid om belangrijke informatie te vernemen, te discussiëren, suggesties te uiten en mee te stemmen over belangrijke beslissingen. Het is ook de gelegenheid bij uitstek om coöperanten te ontmoeten.

   De meeste coöperaties doen beroep op hun coöperanten voor specifieke taken. De meest specifieke taak is het mede besturen van de coöperatie als lid van de raad van bestuur. Het spreekt vanzelf dat de bestuurders, een onbezoldigd mandaat, beroep doen op de coöperanten voor bepaalde zaken. Aarzel dus zeker niet om uw talenten, beschikbaarheden, ambities en competenties te melden. Die menselijke investeringen zijn minstens even essentieel dan uw financiële inbreng. Door op die manier te investeren in een coöperatie, verwerft u eventueel zelf ook extra competenties.

  • Kan ik aandelen kopen voor mijn familie ?

   Elk familielid kan coöperant worden. De aandelen zijn op naam. Minderjarigen moeten toestemming krijgen van hun ouders en worden op de algemene vergadering vertegenwoordigd door hun ouder, voogd of gevolmachtigde.

  • In geval van overlijden, kan ik mijn aandelen doorgeven aan mijn kinderen ?

   Uw naasten zullen de waarde van uw aandelen erven, maar niet uw aandelen zelf. Die zijn immers op naam. Hoewel, als één of meerdere van uw erfgenamen uw aandelen wenst over te nemen, kan de Raad van Bestuur hen deze aandelen toewijzen, in alle transparantie. Niets weerhoudt u ervan om aandelen te kopen op naam van uw kinderen.

  • Welke documenten heb ik nodig om in te tekenen op aandelen ?

   Om je persoonlijke gegevens in te vullen op het isnchrijvingsformulier, heb je best je identitietskaart bij de hand en ook je het nummer van je bankrekening.
   Als je aandelen wenst te schenken aan iemand anders, zorg er dan voor dat je de gegevens van zijn identitietskaart hebt.  Als je aandelen schenkt aan een minderjarige, zal je ook gegevens van zijn voogd nodig hebben.

  • Zijn er verschillende soorten aandelen in de coöperaties ?

   Sommige coöperaties hebben een groep of college van coöperanten die garant staan voor de begin-filosofie van de coöperatie. Daarbij spreekt men dikwijls van houders van « A-aandelen ». Op de Algemene Vergadering is dan een voorafgaand akkoord nodig van dit college als er een beslissing moet genomen worden, die het sociaal oogmerk van de coöperatie in vraag stelt of als het gaat over de ontbinding van de coöperatie.  De « B-aandelen », ook gewone aandelen genoemd, zijn het soort aandelen dat de coöperaties op Coopalacarte.be aanbieden. In sommige gevallen zijn er « C-aandelen » die enkel voor rechtspersonen (ondernemingen, verenigingen) gelden.  In het algemeen is het dividend gelijk voor de verschillende categorieën van aandelen.

  • Welk bedrag kan ik investeren ? Is er een limiet ?

   Of er al dan niet een investeringslimiet is, hangt af van de coöperatie: deze is gekoppeld aan haar financiële behoeften en de keuze om al dan niet een financieel informatiedocument in te dienen bij de FSMA.

   De coöperatie heeft twee keuzemogelijkheden:

   • De "de minimis"-regeling, zonder publicatie van een informatienota. In dit geval is het bedrag van het openbaar bod kleiner dan of gelijk aan 500.000 euro per jaar en kan elke belegger maximaal 5.000 euro investeren. Dit is nu het geval voor de meeste coöperaties op Coopalacarte.be.
   • Het opstellen van een informatienota. De publicatie van deze nota op de website van de FSMA maakt het mogelijk om het openbaar aanbod te openen voor een bedrag van maximaal € 5.000.000.000 over een periode van 12 maanden en om niet onderworpen te zijn aan plafonds voor beleggers.

    

  • Kunnen minderjarigen coöperant worden ?

   Aandelen van een coöperatie zijn een mooi geschenk om aan kinderen te geven. Minderjarigen mogen coöperant zijn. De wettelijke verantwoordelijke vertegenwoordigt hen op de Algemene Vergadering tot ze meerderjarig zijn. Hetzelfde geldt voor volwassenen die onder voogdij geplaatst zijn (bijvb bij mentale handicap). Ook zij worden door hun voogd retegenwoordigd.

  • Waarom moet ik mijn persoonljke gegevens meedelen ?

   De coöperatieve moet in staat zijn om elkeen van haar coöperanten te identificeren, zeker bij deelname aan het beleid (stem op de Algemene Vergadering).  De aandelen zijn op naam en bijgevolg is het noodzakelijk voor de coöperatie om over de persoonlijke gegevens van haar coöperanten te beschikken (naam, voornaam, adres, rijksregisternummer,...).  De gegevens worden samengebracht in het register van aandeelhouders, dat geenszins toegankelijk is voor derden. Uw persoonlijke levenssfeer is dus beschermd. Het nummer van je bankrekening moet meegedeeld worden om de uitbetaling van dividend mogelijk te maken.

  • Kan een onderneming coöperant worden ?

   Meestal kunnen ook rechtspersonen (ondernemingen, verenigingen) investeren in coöperaties. We nodigen je uit om rechtstreeks contact op te nemen met de coöperatie bij dewelke je wil intekenen. Coopalacarte.be richt zich hoofdzakelijk tot particulieren (natuurlijke personen).

 • Mijn geld

  • Hoe wordt het geld van mijn aandeel gebruikt ?

   Het geld van uw aandeel wordt gebruikt voor de financiering van lokale hernieuwbare energie projecten via rechtstreekse participatie, bijvoorbeeld de aankoop van een windturbine of van zonnepanelen, of om energiebesparende maatregelen te implementeren.

   De projecten worden aan de algemene vergadering voorgesteld door de Raad van Bestuur. Als coöperant wordt u mede-eigenaar van de installaties en van de geproduceerde energie, onder democratisch bestuur. Zo hebt u inspraak in belangrijke beslissingen over investeringen en in het beleid.

  • Hoe wordt de winst van een coöperatie besteed ?

   Energiecoöperaties ontwikkelen projecten met een lange loop- en terugverdientijd. Dat betekent meteen ook dat het soms een tijdje kan duren vooraleer er winst gemaakt wordt en divididenden uitgekeerd kunnen worden. Over de manier waarop de winst besteed wordt, beslist de algemene vergadering. De raad van bestuur heeft daarin een adviserende rol. Na het aanleggen van een eventuele wettelijke reserve, wordt een dividend uitgekeerd aan de coöperanten of aan projecten met een sociaal-maatschappelijke doelstelling.

  • Moet ik belastingen betalen op de dividenden ?

   Dividenden worden vrijgesteld van roerende voorheffing tot een bedrag van 190 €. Dit geldt uitsluitend voor coöperaties die erkenning genieten bij de Nationale Raad voor de Coöperatie. Boven dat bedrag, moet de coöperatie sinds 2017 een grondbelasting van 30% afhouden. De vrijstelling geldt voor elk volwassen lid van het gezin. De dividenden die toegekend worden aan minderjarigen worden toegevoegd aan die van de ouders, elke voor de helft. Let op, als een persoon aandelen bezit in verschillende coöperaties, is de vrijstelling van roerende voorheffing slechts één keer geldig per jaar. Indien het totaal van de dividenden 190 € overschrijdt, zal het totaal in de aangifte (deel VII Inkomsten uit kapitaal) worden genoemd.

    

  • Waar wordt het geld geplaatst tussen de storting en het realiseren van een project ?

   Het opgehaalde geld wordt in afwachting op een spaarrekening gezet of als kortetermijnlening gegeven aan andere coöperaties. Een zeer klein gedeelte wordt gebruikt voor de werkingskosten van de coöperatie (bijvoobeeld boekhouding). De bestuursmandaten zijn onbezoldigd. De coöperaties die nog geen exploitatievergunning gekregen hebben, moeten kunnen aantonen dat hun projecten door voldoende burgers gesteund worden en dat ze zelf genoeg investeringsmiddelen hebben.

  • Wat gebeurt er wanneer een project van een coöperatie mislukt ?

   De coöperaties behartigen meestal verschillende projecten. Wanneer één of meerdere projecten niet slagen (bv: weigering van nodige vergunningen), dan stelt de Raad van Bestuur andere projecten voor aan de coöperanten. In het ergste geval kan de Algemene Vergadering beslissen om de coöperatie te ontbinden en de overblijvende middelen op de eindbalans te herverdelen onder de coöperanten naar verhouding van het aantal aandelen per coöperant.

  • Hoe en wanneer kan ik mijn investering terugtrekken ?

   In het algemeen legt de coöperatie uw investering een minimumduur op, aangezien duurzame energieprojecten op lange termijn worden gerealiseerd. Een coöperant kan wel vragen zijn aandelen geheel of gedeeltelijk te verkopen. In dat geval moet de vraag om uit te stappen schriftelijk worden overgemaakt aan de Raad van Bestuur in de eerste zes maanden van het jaar. De uitbetaling gebeurt dan na goedkeuring van de jaarrekeningen van het jaar waarin uw uitstap werd aangevraagd, dus na de algemene vergadering in het jaar na uw vraag om uitstap. De Raad van Bestuur kan beslissen om uitbetalingen uit te stellen als dat de financiële huishouding van de coöperatie in gevaar brengt (bv. bij te veel uitstappers op hetzelfde moment). In principe staat het u vrij afstand doen van uw aandelen aan een andere coöperant of een nieuwe coöperant aanvaard door de Raad van Bestuur als u uw geld dringend nodig heeft.

   U informeert zich best bij de coöperaties die u interesseren of zij verdere specifieke regels hanteren i.v.m. de uitstapprocedure of het uitkeren van dividenden.

  • Kan ik genieten van de Tax Shelter voor KMO's door te investeren in een coöperatie ? Zo ja, onder welke voorwaarden ?

   De Tax Shelter levert een belastingvermindering en geen belastingkrediet. Dit betekent dat je er geen voordeel bij hebt om een investering te doen, die een hogere belastingvermindering oplevert dan wat je jaarlijks aan inkomsten-belastingen betaalt. Om dit bedrag te kennen, kan je je aanslagbiljet van verleden jaar raadplegen. Dat zou je een indicatie moeten leveren van wat je jaarlijks aan belastingen betaalt (tenzij je van jaar tot jaar grote verschillen hebt op je inkomsten). Het is een investering in de tijd... je moet je investering minstens 4 jaar in de onderneming laten.  Het maximum-bedrag van de investering is 5.000 € per persoon. Voor meer inlichtingen omtrent de Tax Schelter maatregelen kan je een FAQ met meer details op de webstek van de federale regering raadplegen.

 • Voordelen en risico

  • Wat zijn de financiële risico's van investeren in coöperaties ?

   Het financiële risico is gering, maar niet onbestaande. U investeert in industriële projecten, waarvan u mede-eigenaar wordt onder democratisch bestuur, waardoor de risico's beperkt en te overzien zijn :

   • vertragingen/extra kosten ;
   • minder productie dan voorzien (bv. een slecht windjaar, of weinig opbrengsten uit waterkracht) ;
   • evolutie van de elektriciteitsprijs ;
   • wijzigingen in het subsidiekader of in de regelgeving ;
   • fiscale wijzigingen ;
   • wijziging van financieringsvoorwaarden van derden ;augmentation des coûts (de financement par exemple) ;
   • ...

   Er bestaan verschillende manieren om deze risico's te beheersen en te minimaliseren. Het is mogelijk om met constructeurs contractueel vast te leggen dat ze zowel de levering als het onderhoud van de productie-eenheid voor hun rekening nemen. De constructeur garandeert op die manier een minimale beschikbaarheid met compensatie in geval van gebreken of pannes.

  • Wat is een dividend ?

   Een dividend is een vergoeding die wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders van een coöperatie naargelang hun investering in het kapitaal van de vennootschap. De algemene vergadering beslist over het uit te keren dividend. Het maximumdividend ligt op 6% per jaar voor coöperaties erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie.

  • Welk dividend kan ik verwachten van een duurzame energie-coöperatie ?

   U kan uw investering best zien als een investering op lange termijn. Een startende coöperatie moet aanvankelijk vooral investeren in nieuwe projecten, waardoor het enkele jaren kan duren vooraleer ze rendabel zijn. Maar aangezien duurzame energieprojecten hun rentabiliteit bewezen hebben, kunnen de dividenden naar maximaal 6% stijgen, eens de projecten op kruissnelheid zijn. De dividenden worden geplafonneerd op 6% per jaar voor coöperaties die erkend zijn door de Nationale Raad voor de Coöperatie, dit om speculatief beleid te vermijden. De dividenden kunnen echter jaar per jaar variëren afhankelijk van de omstandigheden en zijn nooit gegarandeerd. Duurzaam bestuur is de beste garantie op duurzame resultaten. 

  • Waarom is het maximum-dividend 6% ?

   De Nationale Raad voor de Coöperatie legt coöperaties een bovengrens op van 6% op de jaarlijks uit te keren dividenden. De eerste bedoeling is het aanmoedigen van de voorzichtige bedrijfsvoering, door de coöperaties te verplichten om voldoende middelen bij te houden voor groei en ontwikkeling. Ook is het niet de bedoeling om de coöperatie als een vehikel voor winstmaximalisatie te gebruiken, maar eerder om projecten te verwezenlijken met een zo breed mogelijke meerwaarde, voor zoveel mogelijk mensen.

  • Is het niet interessanter om mijn spaargeld op mijn spaarrekening te laten staan ?

   Investeren in coöperatieve aandelen houden steeds risico's in en kunnen niet rechtstreeks vergeleken worden met een eenvoudige spaarrekening. Het financiële rendement is, in tegenstelling tot een spaar- of termijnrekening, nooit gegarandeerd, maar varieert jaarlijks tussen 0 en 6 procent, volgens de rentabiliteit en de fase waarin de projecten zich bevinden. In het algemeen zijn de dividenden groter dan de intrestvoet van de gemiddelde spaarrekening.

   Een investering in een energiecoöperatie moet gezien worden als een investering op lange termijn. Coöperaties werken met specifieke uitstapprocedures voor kapitaal en coöperanten, die zijn aan bepaalde voorwaarden gekoppeld, o.a. qua tijdstip van uitstappen.

   Als coöperant kan u deelnemen aan de algemene vergadering en op democratische wijze mee beslissen over projecten die met uw geld worden gefinancierd. Zo bewaakt u mee dat het gaat om duurzame projecten met nut voor de samenleving en de toekomstige generaties.

   Bovendien kan u als coöperant genieten van extra voordelen die de coöperatie aanbiedt. Bijvoorbeeld energielevering bij u thuis, of energie-audits aan verlaagde tarieven, enz.

  • Is het interessanter om aandelen te hebben bij één of twee coöperaties of kan je beter investeren in meerdere coöperaties ?

   Algemeen wordt gezegd dat het beter is niet al je eieren in dezelfde mand te leggen...  Maar je mag niet vergeten dat één van de meerwaardes van een investering in een coöperatie juist de mogelijkheid is om deel te nemen aan het beleid ervan: deelnemen aan de Algemene Vergaderingen, meewerken aan de activiteiten van de coöperatie,...  Om alle geboden opportuniteiten mee te nemen, kan je beter je investering concentreren.

  • Zijn coöperaties verplicht een financiële prospectus uit te geven ?

   Het FSMA (Autoriteit voor de Financiële Diensten en Markten) is de publieke instantie die de financiële markten in België opvolgt en controleert. De wet voorziet een vrijstelling van de verplichting om een prospectus te publiceren voor coöperaties. Er zijn twee mogelijkheden:

   • De "de minimis"-regeling, zonder publicatie van een informatienota. In dit geval is het bedrag van het openbaar bod kleiner dan of gelijk aan 500.000 euro per jaar en mag elke belegger maximaal 5.000 euro investeren.
   • Het opstellen van een informatienota. Dit document is beknopter dan een prospectus en vergt geen voorafgaande goedkeuring van de FSMA. De nota wordt gepubliceerd op de website van de FSMA en is 12 maanden na de publicatiedatum geldig. De publicatie van deze nota maakt het mogelijk om het openbaar bod te openen voor een bedrag van maximaal € 5.000.000.000 over een periode van 12 maanden en om niet onderworpen te zijn aan plafonds voor beleggers.

   Meer informatie op de website van het FSMA.

   Of ze nu wel of niet kiezen voor de mogelijkheid om een informatienota te publiceren, de coöperaties van Coopalacarte.be zorgen ervoor dat ze de belangrijkste elementen van hun businessplan meedelen aan de coöperanten.

    

  • Van welke voordelen kan je genieten als coöperant ?

   Meestal kan je genieten van de verschillende voordelen en diensten, die de coöperatie voorstelt aan haar leden.  Bij voorbeeld, een korting op het abonnement van de electriciteitsteller bij een bepaalde leverancier, gepersonaliseerde informatie en raadgevingen omtrent energie-besparingen, kortingen op bepaalde producten (groepsaankoop), energie-audits aan verlaagde prijs, de mogelijkheid om een electrische deelwagen te gebruiken, enz.  Bekijk de steekkaarten van de coöperaties om te ontdekken welke voordelen aangeboden worden.