Clean Power Europe sce

Zone van de actie: Europe et états limitrophes

Quai du Batelage 5 boîte 255
1000 Bruxelles

http://www.cleanpowereurope.eu Statuten


Oprichtingsdatum :
2 november 2016

Coöperanten :
30 aan 2 november 2016

Burgerpercentage aandeelhouderschap :
In coöperanten :
99 %
In kapitaal :
99 %

Kapitaaltoewijzing :
(Mede) eigenaarschap van productiemiddelen, derde-partij-financiering, of aanbieden van energiediensten :
99 %
Andere activiteiten met betrekking tot duurzame energie:
1 %

Sociaal kapitaal :
30.000 € aan 2 november 2016

Ondernemingsnummer :
BE0665770485

Elektriciteitslevering :
ja, via Energie 2030

IBAN :
BE66523080826943

BIC :
TRIOBEBB

Contact :
Marie Bontemps,
Membre du Conseil d'Administration
info@cleanpowereurope.eu
Tel 087/593545

Activiteiten

Clean Power Europe werd begin 2016 opgericht in Brussel in de hoedanigheid van Europese coöperatieve erkend naar Belgisch recht. De initiatiefnemers zijn de leden van de coöperatieve "Energie 2030", leden met tal van positieve ervaringen wat betreft investeringen in projecten van hernieuwbare energie. Clean Power Europe biedt u de mogelijkheid om uw geld ethisch te investeren in de totstandkoming en de verdere ontwikkeling van duurzame projecten en er tevens de vruchten van te plukken. In deze oprichtingsfase investeert Clean Power Europe SCE hoofdzakelijk in de bestaande projecten van de coöperatieve Energie 2030 CVBA en van de Vzw Incubateur.

Selectie van de projecten :

De selectie van de projecten verloopt volgens een analyseprocedure van het activiteiten- en financieringsplan van het voorgestelde project evenals een studie met betrekking tot de relevantie en de primaire en secundaire effecten (op het vlak van milieu, het sociale, het regionale, het globale, het culturele enzovoort...) door een werkgroep van de coöperatieve.

Deze groep onderzoekt de verenigbaarheid van het project met onze statuten en de ethiek van de drager van het project evenals de voorgeschiedenis van vorige en/of parallelle projecten van de aanvrager.

Na doorlichting van de details van het project en van de aanvrager, wordt het project voorgelegd aan de raad van bestuur die voor of tegen de verwezenlijking ervan zal stemmen.

Nagestreefde doelstelling

Wij willen aantonen dat het mogelijk is om onze planeet te beschermen door middel van een duurzame economie die ecologische, economische en sociale projecten promoot en dit in de volgende domeinen :

 • Energie
 • Waterbeheer
 • Bouw
 • Voeding en landbouw
 • Kunst en cultuur
 • Gezondheid
 • Onderwijs
 • Medewerking aan duurzame ontwikkeling.

Clean Power Europe

 • Financiert zijn eigen projecten
 • Cofinanciert projecten van partners
 • Verstrekt microkredieten
 • Treedt op als derdebelegger.

Bij de oprichting van de nieuwe coöperatieve, hebben we gekozen voor een ECV (Europese coöperatieve Vennootschap) als rechtsvorm  en niet voor een CVBA (Coöperatieve Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid). Dit laat ons toe om pioniersprojecten te verwezenlijken in heel Europa, en zelfs elders, en te beschikken over de mogelijkheid om deel te nemen aan internationale projecten.

Wij menen dat onze deelname een aanzienlijk verschil kan maken wat specifieke projecten betreft en bepaalde landen, met name in Oost-Europa waar hernieuwbare energie nog niet sterk aanwezig is.

Wij geloven zeer sterk in een groot ontwikkelingspotentieel voor de maatschappij doorheen internationale burgerprojecten . De ECV, waarmee we ons perfect hebben kunnen identificeren, beperkt ons inderdaad niet wat de wettelijk vastgelegde geografische grenzen betreft, maar laat ons toe die te overstijgen. Bovendien kadert dit multiculturele aspect perfect in onze algehele filosofie.

Coöperant worden


Maximaal investeringsbedrag : 5.000 €
Status kapitaaloproep : Open
Totaal opengesteld jaarlijks bedrag : 500 000€
Ik investeer

Financieel

Winstuitkering :

Maximum 6% dividenden vrijgesteld van roerende voorheffing.

Jaarlijks 0,- € aan vaste vergoeding in plaats van 100,- € bij de enige leverancier van 100 % groene elektriciteit, actief op het hele Belgische grondgebied: www.energie2030.be

Up-to-date informatie aan de coöperanten op de website op elk moment.

Jaarlijkse algemene vergadering – gezellig samenzijn onder coöperanten.

Elk lid heeft het recht om zelf innovatieve projecten voor te stellen en om deel te nemen aan de verschillende werkgroepen.

Winstuitkering :

De winst wordt elk jaar verdeeld onder de vorm van dividenden aan de leden van de coöperatieve.

Risico's en beperkingen :

Het betreft volgens de Belgische wet een erkende Europese coöperatieve, met zijn voor- en nadelen (zie vennootschapswet).

Voordeel coöperanten :
 • De leden van de vennootschap Clean Power Europe SCE met 1 aandel of meer, genieten van een gratis korting van het enige 100% groene stroom leverancier, die voorziet in heel België: www.energie2030.be
 • De jaarlijkse opbrengst, tot maximum 6% aan interesten, is vrijgesteld van onroerende voorheffing.

Investeringspolitiek :

Clean Power Europe biedt u de mogelijkheid om uw geld ethisch te investeren in de totstandkoming en de verdere ontwikkeling van duurzame projecten en er tevens de vruchten van te plukken. Kijk op : www.cleanpowereurope.eu. Het geïnvesteerde kapitaal wordt als volgt verdeeld :

 • 1% wordt gebruikt voor de rekrutering van nieuwe leden (administratie).
 • 95% wordt geïnvesteerd in duurzame projecten;
 • 4% wordt gebruikt voor de financiering van de prestaties in het kader van de dienstverlening aan de leden.

Gouvernance

Elk lid heeft recht op één stem, onafhankelijk van het aantal aandelen van leden A ou B dat hij of zij bezit.

De algemene vergadering beschikt over de meest volledige macht om alle handelingen uit te voeren of te ratificeren die de coöperatieve aangaan.

De algemene vergadering verleent kwijting aan de raad van bestuur.

De algemene vergadering beslist over alle aangelegenheden die voortvloeien uit haar bevoegdheid door een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen dat de wet of de statuten anders beslissen.

Op de algemene vergadering hebben de leden van categorie B vetorecht tegen de partners van categorie A, en omgekeerd.

De raad van bestuur bestaat uit volgende personen:

- Mevrouw Katharina Habersbrunner (voorzitster)

- Mevrouw Marie Julie Bontemps (dienstverlening aan de leden)

- Mevrouw Dominique Nyssen

- Mevrouw Stéphanie Galland

- Mijnheer Patrick Kelleter (algemeen directeur)

De coöperatieve streeft ernaar een methode naar voor te brengen die bijdraagt tot een alternatieve ontwikkeling van onze maatschappij. In die zin heeft ze de bedoeling te streven naar een evenwicht tussen het aantal mannen en vrouwen vertegenwoordigd bij de stichtende leden en in de Raad van Bestuur, wat bij het merendeel van de bedrijven niet gebruikelijk is. Zoals u kan vaststellen, vertegenwoordigen vrouwen zelfs de meerderheid bij Clean Power Europe SCE, wat ons eveneens onderscheidt.