ZuidtrAnt scrl fs

Zone d'action: de zuidrand van Antwerpen

Saffierstraat 238
2600 Berchem

http://www.zuidtrant.be Statuts


Date de création :
14 avril 2016

Pourcentage citoyen de l'actionnariat :
En coopérateurs :
100 %
En capital :
100 %

Affectation du capital :
(Co)propriété des outils de production, tiers-investissement ou prestation de services énergétiques :
100 %
Autres activités liées à l'énergie durable:
100 %

Numéro d'entreprise :
BE0651899089

Agrément CNC :
5337

Fourniture d'électricité :
non

IBAN :
BE77893870029542

BIC :
VDSPBE91

Contact :
Antje Schurmans,
antje@zuidtrant.be

Activités

ZuidtrAnt is een energiecoöperatie. Een energiecoöperatie is een initiatief van burgers die zich samen inzetten voor hernieuwbare, duurzame energie. Energiecoöperaties voeren met bewoners en bedrijven energieprojecten uit. Het gaat om energiebesparende projecten en investeringsprojecten rond duurzame energie uit hernieuwbare energiebronnen.  Je kan lid worden door een aandeel te kopen. De aandeelhouders krijgen een dividend uitgekeerd bij winst van de coöperatie. ZuidtrAnt is daarnaast een coöperatie met een sociaal oogmerk. Een deel van onze winst investeren we in een maatschappelijk doel, dit wordt beslist in onze jaarlijkse algemene vergadering.

Sélection des projets :

ZuidtrAnt investeert in hernieuwbare energie, maar is ook aanwezig op de renovatiemarkt en in scholen. Een overzicht kan je op de website vinden. https://www.zuidtrant.be/onze-projecten

But poursuivi

Onze motivatie is om een actieve rol te spelen in de transitie van de fossiele naar de koolstofarme maatschappij. Met aandacht voor het lokaal gebeuren, de energieonafhankelijkheid en de sociaal zwakkeren.

Projets

Pas de projets pour le moment.

Devenir coopérateur


Conditions d’entrée :

Iedereen kan aandelen kopen bij ZuidtrAnt cbva-so. Door het nalezen van de statuten en de infofolder is de toekomstige aandeelhouder goed geïnformeerd. Via het online formulier kan de kandidaat aandeelhouder zijn/haar informatie achterlaten.

Conditions de sortie :

Een vennoot die wenst uit te treden of die een terugneming van zijn aandelen wenst, dienthier de eerste zes maanden van het boekjaar schriftelijk om te verzoeken. Dit kan bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs. De Raad van Bestuur beslist over de gehele of gedeeltelijke terugneming van aandelen en kan hierbij rekening houden met onder meer de financiële toestand van ZuidtrAnt cvba-so. In geen geval mag er in de loop van hetzelfde boekjaar meer dan 10% van het geplaatste kapitaal wegvallen Vrijwillige uittreding is pas vijf jaar na toetreding mogelijk. Modaliteiten over de periodevoor mogelijke terugneming kunnen worden opgenomen in het intern reglement. Verdere modaliteiten hiervoor kunnen worden opgenomen in het intern reglement. Die terugneming of uittreding is evenwel alleen toegestaan in zoverre ze niet voor gevolg heeft dat het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte door de statuten vastgesteld, of dat het aantal vennoten wordt herleid tot minder dan drie. De Raad van Bestuur motiveert haar beslissing. Zo nodig worden niet alle verzoeken tot uittreding of terugneming aanvaard. Vennoten die reeds het langste lid zijn, krijgen voorrang.

Statut de l'appel de fond : Ouvert
Montant total de l’offre publique 500 000 € annuels
J'investis

Financièrement

Bénéfices :

ZuidtrAnt cvba-so kan maximaal een dividend van 6% uitkeren. Momenteel is geen kapitaalsophaling lopende, maar kunnen nieuwe aandeelhouders tot 2 aandelen kopen.

Gouvernance

Elke coöperant heeft 1 stem in de Algemene Vergadering, ongeacht het aantal aandelen.

Bestuurders: Koen Hardy, Sophie Loots, Arnold Van Hove