CoopStroom scrl fs

Zone d'action: West-Vlaanderen

Langestraat 108
8000 Brugge

http://www.coopstroom.be Statuts


Date de création :
20 mai 2017

Pourcentage citoyen de l'actionnariat :
En coopérateurs :
100 %
En capital :
100 %

Affectation du capital :
(Co)propriété des outils de production, tiers-investissement ou prestation de services énergétiques :
90 %
En attente d'investissement:
10 %
Autres activités liées à l'énergie durable:
10 %

Numéro d'entreprise :
BE0675918368


Fourniture d'électricité :
non

IBAN :
BE18973175068765

BIC :
ARSPBE22

Contact :
Anthony Marechal,
voorzitter
info@coopstroom.be
Tel 0472656460

Activités

Het doel van CoopStroom is om in West- en Oost Vlaanderen lokaal energie te produceren dat vervolgens rechtstreeks aan de inwoners van Brugge en omstreken verkocht zal worden. De coöperanten zullen 100% groene stroom geleverd krijgen, aan een lage en bovenal vaste prijs én u zult een jaarlijs divident uitgekeerd krijgen, gezien u als coöperant ook aandeelhouder bent. 

Sélection des projets :

Al onze energieprojecten moeten 100% groene en hernieuwbare energie produceren. 

Een coöperatie heeft verantwoord ondernemen doorgaans diep in de waarden verankerd. Concreet betekent dit dat we niet zullen aanvaarden dat voor onze projecten materialen gebruikt zullen worden, afkomstig van landen of bedrijven waar arbeiders worden uitgebuit of waar de impact van de productie op natuur- en milieu genegeerd wordt. We kiezen er voor eerlijke verloning en arbeidsvoorwaarden en strenge milieuvoorschriften voor al onze leveranciers.

CoopStroom is bovendien een Rescoop (Reneawable Energy Sources Cooperation) die zoals elke Rescoop de ICA principes ondertekend heeft. Deze 7 principes belichamen sociaal en ecologisch verantwoord ondernemen en worden wereldwijd geadopteerd door burger- energiecoöperaties.

Daarnaast zal Rescoop een deel van haar winst reserveren om sociaal of ecologisch bewogen projecten te steunen.

We werken ook maximaal lokaal. Niet alleen zullen we onze stroom lokaal produceren, in of rond Brugge, maar we zullen ook maximaal gebruik maken van lokale leveranciers, installatiebedrijven, ingenieurs, enz. . Waar de projecten dit toestaan willen we ook zo veel mogelijk gebruik maken van sociale tewerkstelling. Ook voor onze projecten rond energiebesparing e.a. kiezen we er resoluut voor om met Brugse bedrijven en mensen samen te werken.

But poursuivi

Onze visie : Kernachtig luidt deze: Energie in eigen hand krijgen, van de energieconsument een energie(co)producent maken.

Onze kernwaarden zijn dan ook:

  • lokaal op het terrein aanwezig zijn en actief participeren;
  • eerlijke en neutrale informatie verschaffen;
  • persoonlijke contacten leggen en onderhouden
  • de nergietransitie naar een duurzame toekomst voor energieproductie en cosumptie faciliteren

Devenir coopérateur


Conditions d’entrée :

Artikel 15 - TOETREDING
De Raad van Bestuur beslist over de toetreding van nieuwe vennoten. Toetreding is mogelijk wanneer nieuwe vennoten voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden zoals die worden omschreven in het huishoudelijk reglement. De Raad van Bestuur kan een uitgiftepremie bepalen die een nieuwe vennoot moet betalen in geval van toetreding tot de vennootschap. Deze premie geldt eveneens voor een bestaande vennoot wanneer hij nieuwe aandelen koopt. De Raad van Bestuur mag de toetreding van vennoten niet uit speculatieve overwegingen weigeren tenzij die vennoten niet voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden.

Conditions de sortie :

Artikel 17 - UITTREDEN

De vennoten kunnen zich uit de vennootschap terugtrekken mits de Raad van Bestuur hiermee akkoord gaat en mits zij voldoen aan de hieronder vermelde voorwaarden:

  1. Iedere vennoot mag slechts uittreden na het vijfde jaar van zijn aandeelhouderschap en tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.
  2. zijn aansprakelijkheid eindigt op het moment van uittreden en dit onverminderd de aansprakelijkheid omschreven in het Wetboek van de Vennootschappen. De Raad van Bestuur mag de uittreding weigeren ingeval de vennoot verplichtingen tegenover de vennootschap heeft en als door de uittreding het vaste gedeelte van het eigen vermogen zou dalen onder het bedrag van het vast kapitaal zoals vermeld in artikel zes. De uitgetreden vennoot heeft recht op uitkering van de nominale waarde van zijn/haar aandelen, zonder recht op de meerwaarde conform de balans.

In afwijking van wat hierboven is bepaald, hebben personeelsleden die niet langer door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden, het recht om uiterlijk één jaar na het einde van die arbeidsovereenkomst afstand te doen van hun hoedanigheid van vennoot.
Het personeelslid dat wenst uit te treden is, op straffe van onontvankelijkheid, gehouden zijn verzoek met een aangetekend schrijven aan het bestuur mee te delen. De uittreding is effectief vanaf de derde dag volgend op de postdatum van het aangetekend schrijven. Van de uittreding wordt melding gemaakt in het aandelenregister.
Indien door de uittreding van één of meerdere gewezen personeelsleden als vennoot het kapitaal van de vennootschap zou worden teruggebracht tot een bedrage dat lager is dan het vast gedeelte van het kapitaal, of indien daardoor het aantal vennoten herleid wordt tot minder dan drie, dan zullen de resterende vennoten de nodige maatregelen treffen zodat het kapitaal zou worden teruggebracht tot ten minste het bedrag van het vast gedeelte van het kapitaal respectievelijk het aantal vennoten opnieuw ten minste drie bedraagt.

Plafond d’investissement : 5 000 € (Maximaal 20 aandelen per persoon)
Durée minimum d’investissement : 6 ans
Statut de l'appel de fond : Ouvert
Montant total de l’offre publique 500 000 € annuels
J'investis

Financièrement

Bénéfices :

Winstuitkering gebeurt via een jaarlijks dividend van maximaal 6%.
In de eerste 4 jaar na de oprichting van de coöperatie is er ook de mogelijkheid om gebruikt te maken van de tax shelter (45% belastingsvermindering over 4 jaar).

Distribution des bénéfices :

Artikel 29 - WINSTVERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Op de nettowinst van de vennootschap wordt enerzijds vijf percent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve en dit tot deze gelijk is aan één tiende van het geplaatste kapitaal, en anderzijds zestig percent gereserveerd.

De vergadering beslist bij gewone meerderheid over de besteding van het saldo, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, met dien verstande dat maximaal veertig percent van de theoretisch aan de vennoten uitkeerbare winst effectief als dividend mag worden uitgekeerd, gezien de verplichte reservering waarvan sprake.

De vennoten delen in de winst in verhouding tot het door hen ingebrachte kapitaal.

De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door het bestuursorgaan vastgesteld.

Na de goedkeuring van de balans spreekt de vergadering zich in een bijzondere stemming uit over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoot (vennoten) belast met de controle.

Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt:

  1. voor aanleg van de wettelijke reserve, zoals de wet het voorschrijft.
  2. Een intrest kan worden toegestaan op het deel van het gestorte kapitaal, met een maximumpercentage dat in geen geval meer mag bedragen dan dat vastgesteld in het koninklijk besluit van acht januari negentienhonderd twee en zestig tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen voor de Nationale Raad voor de Coöperatie.
  3. Het overschot aan het reservefonds of aan speciale fondsen.

Artikel 30 - RESTORNO

De eventuele toe te kennen restorno mag aan de vennoten alleen worden uitgekeerd naar rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.

Risques et contraintes :

Voor de (niet - oprichtende) coöperanten is de aansprakelijkheid beperkt tot de kapitaalinbreng, maar geen garantie van het kapitaal noch op dividenden.

Avantage fiscal : montant de l'investissement déductible des impôts grâce au fait que la coopérative a le statut de start-up, via le mécanisme de tax shelter.

Politique d'investissement :

CoopStroom investeert uitsluitend in installaties voor de productie van groene energie, technologieën die energiebesparingen realiseren  of elektrische (deel)mobiliteit. Er wordt geïnvesteerd in zowel kleinere projecten (zoals kleine zonnepaneelinstallaties), als grotere projecten, zoals windturbines.

Gouvernance

Artikel 11 - STEMRECHT
Elke vennoot bekomt één (1) stem, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Het aantal aandelen per aandeelhouder is niet beperkt, tenzij de raad van bestuur hiervan afwijkt. Elke vennoot heeft het recht op de voordelen die de vennootschap aan haar ledenvennoten aanbiedt. Het stemrecht verbonden aan aandelen waarvan de houder uittredend, uitgesloten of van rechtswege beëindigd is en wiens aandelen nog niet zijn overgedragen of vernietigd, is geschorst.

 

Artikel 20 - BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden, verkozen onder de vennoten door de Algemene Vergadering. Gedurende de eerste drie jaar na oprichting, worden minimaal twee derde van de bestuurders gekozen onder de oprichters. De duur van het mandaat van een bestuurder is drie jaar. Het mandaat eindigt op een jaarlijkse Algemene Vergadering die de jaarrekening goedkeurt van het voorgaande boekjaar. De bestuurder is na verstrijken van het mandaat herkiesbaar. Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een vergoeding worden toegekend. Deze vergoeding mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.

 

Zevende rol

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

 

De raad van bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter en onder zijn leden een ondervoorzitter.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter en de ondervoorzitter wordt de raad door het oudste lid voorgezeten.

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter of de ondervoorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een bestuurder daarom verzoekt.

De raad vergadert minstens vier maal per jaar.

De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief, fax of e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering. De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen als twee derde van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen binnen een periode van veertien (14) dagen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid of bijzondere meerderheid van 75% van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders voor wat investeringen betreft die hoger zijn dan tienduizend (€ 10.000,00) euro per eenheid.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Een bestuurder mag, zelfs per brief, telex, telegram, telefax of elk ander gelijkaardig middel, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk drie werkdagen vóór de bijeenkomst aan de voorzitter of de ondervoorzitter worden bekendgemaakt.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.

De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Ieder personeelslid heeft het recht om uiterlijk één jaar na de indienstneming door de vennootschap, door toetreding de hoedanigheid van vennoot te verwerven.
De toetreding van een personeelslid zal niet worden geweigerd indien wordt vastgesteld dat het betrokken personeelslid volledig handelingsbekwaam is.
Voor het overige zijn de bepalingen van dit artikel integraal van toepassing op de toetreding van personeelsleden.

Artikel 25 - ALGEMENE VERGADERING
De Algemene Vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden door alle vennoten. Zij komt tenminste één maal per jaar bijeen, op de derde zaterdag van de maand april, op een plaats in het rechtsgebied van de zetel van de vennootschap. Op aanvraag van één vijfde van het aantal vennoten van de coöperatie kan een Buitengewone Algemene Vergadering bijeen geroepen worden.

De algemene vergadering wordt opgeroepen door het bestuursorgaan. Dat moet geschieden door middel van e-mail met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd.

Een vennoot die op de Algemene vergadering niet aanwezig kan zijn, kan geen volmacht geven aan een andere vennoot om hem te vertegenwoordigen.

Behoudens de uitzonderingen voorzien door deze statuten beslist de vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders beslist. Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden.

Niemand mag aan de stemming in de algemene vergadering deelnemen met meer dan een tiende van het aantal stemmen verbonden aan de vertegenwoordigde aandelen; dit percentage wordt op een twintigste gebracht wanneer een of meer vennoten de hoedanigheid hebben van personeelslid in dienst genomen door de vennootschap.

Vennoten hebben tevens de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden, met betrekking tot de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Voor de toepassing van het eerste lid moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de vennoot kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. De wijzen waarop de hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, worden gecontroleerd en gewaarborgd, worden bij of krachtens de statuten bepaald.
Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. In voorkomend geval, kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de website van de vennootschap.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.

CoopStroom wordt volledig door vrijwilligers bestuurt. Elke coöperant (of aandeelhouder) kan zich kandidaat stellen voor de raad van bestuur.
Wij stellen u graag onze huidige raad van bestuur voor :

Brutyn Marleen
Degraeve Paul
Demarest Jos
Demolder René
Depuydt Cedric
Deswaef Lieven
De Raes Lien
Devogelaere Thomas
Duc Karl
Gaeremynck Jeroen
Houtekamer Jacques
Maréchal Anthony – Voorzitter
Meersmans Wannes
Naudts Tomas
Vanhaeverbeke Annick
Verhoeven Alex
Vermeulen Kim