EnerGent scrl

Zone d'action: Gent en omstreken

Slachthuisstraat 30
9000 Gent

http://energent.be/ Statuts


Date de création :
4 décembre 2013

Pourcentage citoyen de l'actionnariat :
En coopérateurs :
100 %
En capital :
100 %

Affectation du capital :
(Co)propriété des outils de production, tiers-investissement ou prestation de services énergétiques :
100 %

Numéro d'entreprise :
BE0542998575


Fourniture d'électricité :
non

IBAN :
BE79893944020233

BIC :
VDSPBE91

Contact :
John Vandaele,
voorzitter
info@energent.be

Activités

EnerGent is een coöperatie die geld van vennoten investeert in projecten van energiebesparing en hernieuwbare energie.

Sélection des projets :

EnerGent heeft de voorbije jaren verschillende projecten opgezet met beperkte middelen, en met de onbezoldigde inzet van de stichtende leden, en actieve vennoten in het kernteam.

Een eerste bescheiden actie was de financiering van de installatie van superisolerende beglazing in de voorgevel van het Kunstencentrum Vooruit in Gent. EnerGent leende aan Vooruit 50.000 euro tegen marktconforme rente.

In het najaar van 2015 begon het project Wijfwerf, waarmee op wijkniveau mensen worden aangesproken en ondersteund om energiebesparende investeringen te doen aan hun woning (dak- of gevelisolatie, isolerende beglazing, zonnepanelen). Energent selecteert aannemers, onderhandelt 'groepsprijzen' én kwaliteitscriteria, en biedt aan de bewoners-klanten ontzorging tijdens het hele traject van offerte tot het aanvragen van premies. Na de wijken Macharius en Sluizeken, start in augustus 2017 de sensibilisering in Wondelgem.

Bij de oprichting van de coöperatie was het eerste doel om windturbines te bouwen en lokale, hernieuwbare stroom te produceren. Ondertussen leerden we veel over het hindernissenlandschap in Vlaanderen, bezaaid met vergunningsprocedures, weerstanden en bezwaarschriften..... Vele zones in Oost-Vlaanderen zijn al in handen van klassieke projectontwikkelaars. Omdat de provincie besliste dat toekomstige windprojecten minstens 10 procent moeten openstellen voor  lokale burgerparticipatie, is EnerGent betrokken bij verschillende projecten van windontwikkelaars. Sommige staan al verder dan anderen. Op enkele plaatsen proberen we ook zelf windprojecten (mee) op te starten.
In Melle, langs de E40, wil Eneco twee windturbines bouwen. Daarbij vroeg het aan EnerGent om voor 20 procent te participeren. 
In Zwijnaarde, vlakbij het klaverblad van de autoweg, ligt één van de zones die door de provincie Oost-Vlaanderen werd aangeduid als zone waar windenergie mag geïnstalleerd worden. EnerGent stelde zich kandidaat voor de vrije gronden. Over deze toewijzingen hebben overheidsinstellingen hun zeg. Als wij erin slagen om deze gronden te verwerven, zou dat de kern kunnen zijn van iets unieks in Vlaanderen: een of meerdere windmolens die in handen zijn van een lokale burgercoöperatie !

En dan is er het project van GENT ZONNESTAD. Sinds maart 2017 zijn we gestart met een campagne om in Gent meer mensen te overtuigen om ook te investeren in zonnepanelen. De campagne is gebaseerd op het principe van de groepsaankoop met vooraf vastgelegde prijzen. 'Gent zonnestad' zoekt ook oplossingen voor moeilijke situaties zoals appartementsbewoners, huurders en burgers die niet over de middelen beschikken om zelf in een zonne-installatie te investeren. Als alle Gentse daken zonnepanelen zouden hebben, zou Gent 1TWH energie per jaar opwekken. Dat is een stedelijke energiecentrale, die groen én rendabel is.
Daarnaast onderzoeken we de opportuniteit van het plaatsen van PV installaties op 'grote, interessante daken' van bv 2.500 m2 . Rusthuizen, scholen, kmo installaties, publieke gebouwen, en appartementsgebouwen worden verkend.

But poursuivi

EnerGent stelt zich tot doel om burgers te verenigen in hun streven naar een rechtvaardige overgang naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving. Daartoe wordt geïnvesteerd in hernieuwbare energieproductie, energiebesparende investeringen, en/of het leveren van energiediensten.

Projets

Pas de projets pour le moment.

Devenir coopérateur


Conditions d’entrée :

Nieuwe vennoten die een of meerdere aandelen wensen te kopen, moeten voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden, zoals beschreven in het huishoudelijk reglement. De raad van bestuur beslist over de toetreding van nieuwe vennoten.

Conditions de sortie :

Iedere vennoot mag slechts uittreden vanaf het zesde jaar, en enkel tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar. Deze uittreding mag door de raad van bestuur geweigerd worden, indien zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben of het bestaan ervan in het gedrang brengt.

Plafond d’investissement : 500 € (In het huidige (begin-)stadium raden we geïnteresseerden aan om tussen één en vijf aandelen te kopen.)
Durée minimum d’investissement : 5 ans
Statut de l'appel de fond : Fermé
Montant total de l’offre publique 500 000 € annuels
J'investis

Financièrement

Bénéfices :

Voorlopig wordt géén dividend toegekend aan de vennoten. Het maximale dividend voor een erkende coöperatie als EnerGent is beperkt tot 6% (bruto). De jaarlijkse algemene vergadering zal over deze winstbestemming beslissen, zodra er structurele productie-inkomsten zullen zijn.

Risques et contraintes :

Aan alle kandidaat-vennoten wordt uitdrukkellijk gewezen op het onvermijdelijke risico van het investeren in kapitaal van een onderneming. De coöperatie heeft immers niet alle factoren in de hand, die kunnen bepalen of en hoeveel rendement gerealiseerd wordt. Als bijvoorbeeld de overheid regels wijzigt, kan dat het rendement ingrijpend veranderen.

Gouvernance

Alle vennoten hebben in de algemene vergadering van EnerGent gelijk stemrecht in alle aangelegenheden. Elke vennoot heeft één stem, ongeacht haar of zijn aantal aandelen. Elke vennoot mag slechts één andere vennoot vertegenwoordigen.

EnerGent wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minstens vijf leden, die door de algemene vergadering worden benoemd voor drie jaar.

Op dit ogenblik bestaat de raad van bestuur uit volgende personen :

John Vandaele, journalist (voorzitter)
Pieter Verbeek, adviseur milieu en energie, Vlaams ABVV
Carl Uytterhaegen, ondernemer
Stefaan Claeys, projectmedewerker duurzaam bouwen bij MilieuAdviesWinkel
Chris Vandaele, sociaalrechtelijk inspecteur Werk en Sociale Economie Vlaanderen
Walewein Muylle, adj.scheepvaartinspecteur bij Waterwegen en Zeekanaal NV
Lina Avet, afdelingshoofd Technisch Bureau en Energiebeleid UGent, ingenieur
Eric Antoons, directeur exploitatie Parkwind NV
Herwig Onghena, zakelijk leider Les Ballets C de la B vzw
Freek Van Loo, krediet-analyst VDK Spaarbank NV
Guido Camps, ex-directeur CREG
Koen Schoors, professor economie UGent